Råd och stöd

På Raus Planterings skola får ditt barn möjlighet att växa både kunskapsmässigt, socialt och personligt. Vi jobbar varje dag med målet att alla barn ska lämna skolan med gott självförtroende och goda kunskaper för fortsatta studier.

Elevhälsan

Raus Planterings skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Raus Planterings skola har också ett eget elevhälsoteam med kurator, skolpsykolog, skolsköterska, socialpedagog, specialpedagog och speciallärare.

Studiestöd

På skolan har eleverna i år 4-6 möjlighet att göra sina läxor två eftermiddagar i veckan. Studiehjälp innebär också att eleverna kan arbeta med ämnen som de behöver komma ifatt med, vill jobba vidare med eller är särskilt intresserade av. På studiehjälpen finns alltid personal från skolan som är redo att hjälpa dig.

Specialpedagog och speciallärare

Vi arbetar för att alla elever ska nå sina kunskapsmål så långt det är möjligt.

Varje läsår screenas eleverna inom matematik, svenska/sva och ämnesbegrepp. Specialpedagog/speciallärare analyserar resultaten tillsammans med undervisande personal. Resultaten används som ett stöd i att planera undervisningen på individ- grupp- och skolnivå.