Specialundervisning

På skolan har vi ett SpecSVA-team som består av specialpedagog, svenska som andraspråkslärare samt lärare i matematik och svenska.

Teamet träffas var tredje vecka och har som uppgift att stödja elever som inte uppnår de nationella målen samt de elever som nyligen anlänt till Sverige och behöver utveckla det svenska språket.

Vid varje möte går teamet igenom vilka nya elever som är i behov av stöd, följer upp tidigare elever genom kartläggningar och åtgärdsprogram. För alla elever på vår skola som vi befarar inte nå de nationella målen finns ett åtgärdsprogram som utarbetas av elevens arbetslag, berörd lärare ur speciallärarteamet samt föräldern.

Stödet kan se ut på lite olika sätt beroende på vilka behov som finns. Det kan vara enskilt arbete, arbete i mindre grupp eller i klass med någon från SpecSVA-teamet.

Teamet håller också på att utforma ett screeningmaterial för att tidigt upptäcka vilka elever som inte når de nationella målen och därmed är i behov av stöd. Screeningmaterialet är tänkt att använda i samtliga årskurser.