Specialpedagog och speciallärare

Vi arbetar för att alla elever ska nå sina kunskapsmål så långt det är möjligt.

Varje läsår screenas eleverna inom matematik, svenska/sva och ämnesbegrepp. Specialpedagog/speciallärare analyserar resultaten tillsammans med undervisande personal. Resultaten används som ett stöd i att planera undervisningen på individ- grupp- och skolnivå.