Så arbetar vi

Alla kommunala skolor i staden ingår i Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra. Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.

Genrepedagogik

Sedan 2010 arbetar alla på skolan, från förskoleklass till år 6 med med genrepedagogik i alla ämnen. Genrepedagogiken är en språkutvecklande metod som handlar om att lärarna medvetet lär ut hur text och språk ser ut i olika sammanhang, att eleverna lär sig om språket samtidigt som de lär om ämnesområdet som de arbetar med. När eleverna läser ett ämne tillägnar de sig även kunskaper om hur språket är uppbyggt och vad för sorts text som de möter. Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen. Genom att arbeta med genrepedagogiken ger vi eleverna möjligheten att äga språket och därmed också äga kunskapen.

Elevens utveckling

Vi använder oss av flera metoder för att följa våra elevers utveckling i skolan. Alla elever har till exempel en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst.

Det finns ett nationellt krav på att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, en IUP. Det gäller för både kommunala och fristående skolor. I den ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

I utvecklingsplanen ska elevens lärare även skriva omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

För att samla all information om elevens utveckling använder vi oss av Unikum som nås via Skolportalen.

Elevinflytande

Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över sin skolgång och vad som händer på vår skolan. På Raus Planterings skola har vi elevråd som aktivt arbetar för att förbättra den fysiska och psykosociala miljön.

Alla klasser har klassråd med jämna mellanrum där elever och lärare pratar om både vad som händer i klassen och i skolan. Därefter tar elevrådsrepresentanterna med klassens synpunkter till elevrådet där detta diskuteras.

Vi har även matråd där elever och personal träffar skolmåltidspersonal för att samtala om ämnen som rör skolmaten.

Du som förälder

Som förälder är du viktig för ditt barns lärande. Därför är du även viktig för oss. Tillsammans kan vi göra skillnad.

  • Ni föräldrar är alltid välkomna till skolan. Ring gärna innan så ni vet att vi finns på plats.
  • Alla klasser på skolan informerar fortlöpande om den dagliga verksamheten via UNIKUM.
  • Föräldramöte erbjuds minst en gång per läsår.
  • Vi bjuder in er föräldrar varje läsår till gemensamma aktiviteter. Det kan vara föreställningar, vernissager eller vår traditionella grillkvällar.
  • Utvecklingssamtal har ni tillsammans med ert barn och pedagog minst en gång per termin.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.

På Raus Planterings skola har vi samarbetsdagar där alla skolans elever blandas och blir ofta ledda av de äldre eleverna i olika aktiviteter. Vägledd läsning är ett annat tillfälle då eleverna blandas och samlas kring läsning och samtal kring texter och bilder.