Elevens utveckling

Vi använder oss av flera metoder för att följa våra elevers utveckling i skolan. Alla elever har till exempel en individuell utvecklingsplan och får skriftliga omdömen i de ämnen som de har läst.

Det finns ett nationellt krav på att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan, en IUP. Det gäller för både kommunala och fristående skolor. I den ska det stå vilka mål som eleven ska arbeta mot och hur målen ska uppnås. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar.

I utvecklingsplanen ska elevens lärare även skriva omdömen i de ämnen som eleven har läst. Du som är förälder får ta del av omdömena när det är utvecklingssamtal, minst en gång per termin. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

Theglander-metoden inom matematik

I matematik i årskurs 1-3 arbetar vi med Theglander-metoden. Enkelt uttryckt kan man säga att Britt-Louise Theglanders metod går ut på att konkretisera matematiken för de yngsta barnen så att de förstår vad de gör. Matematiken är abstrakt till sin natur och måste konkretiseras för att eleverna ska förstå.

Vi använder oss av så kallade talhus för att hjärnan lättare minns bilder än abstrakta siffror. Matematiken utgår från logiska steg där varje enskilt moment bidrar till en helhet. Till skillnad från andra ämnen bygger varje enskilt moment på varandra. Därför är det viktigt att ha en speciell gång, som vi kallar den logiska trappan/momentordningen.

Matematikkunskaperna följs upp regelbundet som grund för fortsatt inlärning. Det som är speciellt med Britt-Louise Theglander är hennes koppling till hur hjärnan fungerar. Hon är både lärare och neurolog.