Trygghet och trivsel

Vi lägger mycket energi på hälsa, livsstil och trivsel. Fysisk hälsa stödjer också det sociala samarbetet, den sociala kompetensen.  

Vårt ledord är ”Den hela människan”. För att kunna utvecklas kunskapsmässigt måste vi arbeta med våra barns och elevers psykiska och fysiska hälsa. Vi har därför temadagar om hälsa då vi åldersblandar elever och under hela dagen arbetar hälsofrämjande på olika sätt; till exempel att lära sig om kroppen, samarbete, mat och mycket mer.

Utmaningar varje månad

Elev- och miljörådet arbetar med att hitta på roliga ”månadsutmaningar” till alla klasser på skolan. I fyraveckorsperioder anordnar miljörådet olika fysiska klassutmaningar med tillhörande regler. Klasserna har bland annat utmanats i att hoppa rep, räkna mål i basket, gå promenader med stegräknare, kicka fotboll och räkna hur många kickar ”på foten” man klarar.

På skolans anslagstavla för klasserna protokoll så man kan följa resultaten för varje enskild klass varje vecka. Efter periodens slut räknas klassernas samlade resultat ihop och vinnande klass erhåller skolans vandringspokal tills nästa utmaning avgjorts.

Arbetar mot mobbning

Alla barn och elever på vår skola ska känna sig trygga och respekterade. Inget barn och ingen elev får utsättas för kränkande behandling eller diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning.

All personal ska ta aktivt avstånd från och motverka alla former av mobbning, rasism, trakasserier, diskriminering och kränkningar. Hos oss är likabehandlingsplan och vårt arbete inom Olweus mycket levande. Olweusmetoden är den metod som vi använder för att motverka mobbning. Våra elever ska må bra och vi har ständiga diskussioner i klasserna om hur man ska vara mot varandra.