Trygghet och trivsel

Vi arbetar på flera olika vis för att främja trygghet och trivsel på skolan.

I det dagliga värdegrundsarbetet innebär det att vi tar aktivt avstånd från och motverkar alla former av mobbning, rasism, trakasserier, diskriminering och kränkningar.
Alla vuxna och elever på vår skola ska känna sig trygga och respekterade. Ingen vuxen och ingen elev får utsättas för kränkande behandling eller diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning.

Att vara genusmedveten ingår också i arbetet med trygghet och trivsel.
Jämställd- och jämlikhetsarbetet handlar om att ha med sig ett genusperspektiv i hela verksamheten, vara goda förebilder och använda alla uppkomna tillfällen för att samtala kring åsikter, föreställningar samt reflektera kring mer utmanande frågeställningar.

Andra främjande och förebyggande rutiner/aktiviteter är att det finns gott om rastvärdar och rastverksamhet med samarbete med “Bli ditt bästa jag”. Vi har samarbetsdagar där alla skolans elever blandas och blir ofta ledda av de äldre eleverna i olika aktiviteter. Vägledd läsning är ett annat tillfälle då eleverna blandas och samlas kring läsning och samtal kring texter/bilder.

Alla klasser arbetar efter Olweusprogrammet och har Olweusråd men också klassråd där information från/till Elevrådet presenteras eller samlas in. EHT personal samarbetar kring olika ämnesområden som pubertetssnack och tar ansvar för t ex tjej- och killgrupper